Skip to main content

Als Sterk in KindZorg bieden wij kindertuiszorg aan (ernstig) zieke kinderen in zijn of haar omgeving.

Verzorging en verpleging thuis voor ernstig zieke kinderen

Als thuiszorginstelling Sterk in KindZorg bieden wij thuis met een enthousiast en professioneel team kinderverpleegkundige zorg, persoonlijke verzorging en/of begeleiding aan (zieke) kinderen tot 18 jaar. Wij bieden overname van zorg aan wanneer een gezinssituatie overbelast is. Om deze zorg te bieden hebben wij (kinder-)verpleegkundigen, verzorgenden en begeleiders. Onze zorgprofessionals zijn bevoegd en bekwaam om de zorg uit te voeren.

 • Voor wie

  Voor ieder kind wat zorg nodig heeft

  Zorginstelling Sterk in KindZorg biedt zorg aan ieder kind dat zorg nodig heeft tot 18 jaar. Mogelijkheden hiervoor zijn; persoonlijke verzorging en/of verpleegkundige zorg. De zorg vindt plaats in de eigen omgeving van het kind, bijvoorbeeld in de thuissituatie en/of op school. Om de juiste zorg te bieden werken wij met een professioneel team (kinder-)verpleegkundigen, verzorgenden en/of begeleiders. Zij zijn bevoegd en bekwaam om de zorg uit te voeren. Tevens is het mogelijk om 24 uurs zorg in te zetten. Alle zorg wordt in samenspraak met het gezin ingezet.

 • Waar

  Door heel Nederland

  Zorginstelling Sterk in KindZorg is werkzaam binnen heel Nederland. Wij bieden zorg aan kinderen tot 18 jaar. Ieder kind heeft zijn of haar eigen team zorgverleners, welke ingezet worden nadat een kennismaking heeft plaatsgevonden. De zorgverleners zullen werken volgens zorgplan en indicatiestelling, welke opgesteld is door een hbo-kinderverpleegkundige.
  De indicatiestelling is opgesteld volgens ‘het normenkader voor indiceren en organiseren van verpleging en verzorging in eigen omgeving’ van de V&VN. Dit betekent dat er gekeken wordt naar de draagkracht en draaglast binnen het gezin. Wij kijken dan ook naar wat uw eigen netwerk (mantelzorgers) in deze hulpvraag kan betekenen. Daarnaast kijken wij naar een juiste inzet van zorg om u, als ouder, zoveel mogelijk te ontlasten.

Wij werken samen met

 • Vergoeding

  Zorginstelling Sterk in KindZorg is gecontracteerd met de meeste zorgverzekeraars en gemeentes. Wanneer u verzekerd bent bij een van de gecontracteerde partijen declareren wij rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar en/of gemeente.

 • Waar

  Door heel Nederland

  Bent u verzekerd bij Zilveren Kruis, FBTO, de Friesland, Interpolis, One Underwriting, CZ, OHRA, Nationale Nederlanden, PZP, Hema, Menzis, Anderzorg, DSW of Stad Holland? Dan ontvangt u onze rekening waarna u deze in kunt dienen bij de zorgverzekeraar. Uw zorgverzekeraar vergoedt de declaratie (deels) op uw rekening. Wij nemen het niet vergoede deel van de factuur voor onze rekening. U betaalt het door de zorgverzekeraar uitgekeerde bedrag zelf aan Zorginstelling Sterk in KindZorg.

Verpleegtechnische handelingen bij kinderen:

Katheteriseren

Katheteriseren is het leeg maken van de blaas. Wanneer uw kind haar of zijn blaas, niet goed kan leegplassen, wordt er (soms) gekozen voor (zelf) katheterisatie. Een katheter is een flexibel dun buisje/slangetje, wat zo schoon mogelijk ingebracht dient te worden, dit om infecties te voorkomen.

Voedingssondes

Wanneer uw kind zelf niet in staat is om (voldoende) voeding te drinken of te eten, kan het nodig zijn dat er gestart moet worden met sondevoeding. Sondevoeding is een dunne vloeibare voeding die via een flexibel slangetje direct in de maag toegediend wordt. Dit kan op verschillende manieren, namelijk door middel van een neus- maagsonde (via de neus), een PEG-sonde (via een endoscopie wordt er een directe verbinding door buikwand heen naar de maag gemaakt), een button (deze wordt meestal na verloop van tijd geplaatst in plaats van de katheter), of door middel van een duodenumsonde (via de neus, doorgeschoven naar de darmen, de voeding wordt dan ook direct in de darmen toegediend). Wanneer er sprake is van een neus- maagsonde of een PEG-sonde, brengen wij deze sondes in of verwisselen wij de button. Een duodenumsonde wordt in het ziekenhuis ingebracht. Wij kunnen u helpen met de gehele zorg rondom de toediening van sondevoeding.

Zuurstoftoediening

Op het moment dat uw kind extra zuurstof nodig heeft, krijgt u zuurstofapparatuur voor bij u thuis. Er zijn verschillende apparaten. Een apparaat wat zuurstof uit de lucht concentreert en toedient, de toediening kan ook plaatsvinden door middel van losse flessen zuurstof. Er zijn verschillende manieren mogelijk om het zuurstof toe te dienen. De toediening kan door middel van een kapje of een neusbril. Het zuurstof kan ook door middel van een tracheacanule worden toegediend in de luchtwegen. Dit dient gemonitord te worden door middel van bewaking in de vorm van een saturatiemeting. Wij kunnen dit 24 uur per dag van u overnemen en u hierin ondersteunen.

Monitorbewaking

Monitorbewaking wordt eigenlijk altijd in combinatie gedaan met andere verpleegtechnische handelingen. Het is een ondersteuning/controlemiddel om te zien hoe het met uw kind gaat.
Meestal wordt er gebruik gemaakt van een saturatiemeter, verbonden aan een sensor met een rood lampje aan een teen of aan een vinger. De saturatiemeter is een meetinstrument waarmee het zuurstofgehalte in het bloed wordt bepaald. Indien nodig wordt op deze waardes actie ondernomen. Wij kunnen dit 24 uur per dag van u overnemen en u hierin ondersteunen.

Tracheacanuelezorg

Een tracheacanule is een buisje van kunststof of metaal, wat door de KNO-arts operatief in het hoofd-halsgebied wordt geplaatst. De tracheacanule is wisselbaar. Een tracheacanule kan nodig zijn bij kinderen met ademhalingsproblemen, dit wordt veroorzaakt door onder andere verschillende spierziektes (bijvoorbeeld SMA), obstructie in de keel, of aangeboren aanlegstoornis. De tracheacanule zorgt ervoor dat uw kind weer goed kan ademen of beademend kan worden. Deze zorg wordt aan u aangeleerd, maar onze verpleegkundigen kunnen u hierbij ondersteunen.

Beademingszorg

Sinds kort is het mogelijk om mensen thuis te beademen door middel van beademingsapparatuur. Beademing kan plaatsvinden door middel van een masker op de neus/mond of een tracheacanule. Onze verpleegkundigen zijn CTB (centrum voor thuisbeademing) geschoold.

Toedienen van medicatie

Het toedienen van medicatie is een van de hoofdtaken van een verpleegkundige. Er zijn meerdere mogelijkheden om medicatie toe te dienen, dit kan bijvoorbeeld via de mond (oraal), de anus (rectaal), vernevelen in de luchtwegen, een injectie onder de huid (subcutaan), in de spier (intramusculair) of een infuus in de ader (intramusculair).

Infuustherapie

Het is mogelijk om door middel van een infuus vocht, voeding (TPV) en medicatie toe te dienen. Dit kan door middel van een perifeer infuus (wordt vaak ingebracht in de arm, in een ader) of door middel van een centrale lijn of porth-a-cath (direct in een slagader).

Stomazorg

Een stoma is een kunstmatige uitgang van de blaas of van de darmen, de naam zegt al waar het stoma uitkomt.
Een urostoma is een uitgang uit de blaas, een ileostoma is een uitgang uit de dunne darm en een colonstoma is een uitgang uit de dikke darm.
Een stoma wordt aangelegd tijdens een operatie omdat de urine of de ontlasting niet via de natuurlijke weg het lichaam kan verlaten.
Wij ondersteunen u om de zorg thuis eigen te maken, nadat de basis in het ziekenhuis aangeleerd is. Of we nemen thuis deze zorg over tijdens de zorgmomenten.

Darmspoelen

Als uw kind last heeft van obstipatie (verstopping) of juist vaker op een dag ontlasting verliest dan kan er besloten worden om de darmen te gaan spoelen.
Dit gebeurt door middel van het toedienen van vocht via een canule (flexibel slangetje), welke in de anus ingebracht wordt. Hier zijn diverse methoden voor, de arts en/of de stomaverpleegkundige bepalen wat voor uw kind de beste manier is.
Wij ondersteunen u om de zorg thuis eigen te maken, nadat de basis in het ziekenhuis aangeleerd is. Of we nemen thuis deze zorg over tijdens de zorgmomenten.